NOK-ERECODE

 

1 Keurmeesters en leerling-keurmeesters dienen zich te allen tijde, zowel op tentoonstellingen als daarbuiten als goede, onafhankelijke en onpartijdige keurmeesters te gedragen en zich te onthouden van iedere gedraging die het aanzien van en het vertrouwen in het NOK en haar individuele leden schaadt.
2 Keurmeesters en leerling-keurmeesters zullen niet als zodanig optreden op tentoonstellingen waar katten die aan hen toebehoren, tot hun huishouding behoren of (mede) door hen worden verzorgd, tentoongesteld worden.
3 Keurmeesters en leerling-keurmeesters mogen geen catalogi inzien of in hun bezit hebben alvorens zij hun werkzaamheden op een tentoonstelling hebben voltooid.
4 Keurmeesters en leerling-keurmeesters dienen exposanten die hun tentoongestelde katten. zelf voor de keuring voorbrengen, erop te wijzen dat zij geen informatie mogen verschaffen die het oordeel van de (leerling-)keurmeester kan beïnvloeden.
5 Keurmeesters dienen een zo volledig mogelijk keurrapport te schrijven.
6 Keurmeesters dienen desgevraagd hun keurrapporten met exposanten te bespreken.
7 Leerling-keurmeesters mogen niet ingaan op vragen van exposanten over de inhoud van keurrapporten van katten die in het bijzijn van de leerling-keurmeester zijn gekeurd door een keurmeester, doch dienen de exposanten naar de betreffende keurmeester te verwijzen.
8 Keurmeesters en leerling-keurmeesters onthouden zich tegenover derden van ieder commentaar op keurrapporten van andere keurmeesters.
9 Keurmeesters mogen op een tentoonstelling normaal gebruikelijk niet meer dan één leerling tegelijk hebben. Bij hoge uitzondering kan hier van worden afgeweken, mits de betreffende keurmeester hier mee instemt .
10 Keurmeesters trachten leerling-keurmeesters een zo goed mogelijk voorbeeld te geven. Leerling-keurmeesters dienen zich in te spannen om zoveel mogelijk te leren van de keurmeester onder wiens hoede zij zijn gesteld, zonder de keurmeesters te hinderen bij zijn of haar werkzaamheden.
11 Keurmeesters dienen niet te solliciteren naar een keurmeestersfunctie.
12 Keurmeesters en leerling-keurmeesters behoren het toepassen van kunstgrepen , zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een geknikte staartpunt bij katten ter verfraaiing niet te propageren. Onder kunstgrepen wordt niet verstaan het normaal toiletteren en show klaarmaken van een kat.
13 Keurmeesters en leerling-keurmeesters mogen hun (leerling-)keurmeesterstatus en/of hun lidmaatschap van het NOK niet vermelden in advertenties voor hun katten of hun cattery.
14 Keurmeesters en leerling-keurmeesters dienen het op NOK-vergaderingen behandelde als strikt vertrouwelijk te beschouwen en dat niet in de openbaarheid te brengen, anders dan met toestemming van de ledenvergadering.
15 Keurmeesters die een bepaald ras keuren, mogen, indien het de eerste keurbevoegdheid betreft en zij dit ras nog geen tienmaal gekeurd hebben ,of indien het een volgende keurbevoegdheid betreft en zij dit ras nog geen vijfmaal gekeurd hebben, geen leerling hebben tijdens het keuren van het desbetreffende ras.